محصولات تولید شده شرکت فراز نمونه قشم

محصولات تولید شده شرکت فراز نمونه قشم

محصولات تولید شده در شرکت عبارتند از:
  1.  انواع غذاهای گرم برای مسافران
  2. انواع غذاهای گرم برای کرو
  3. انواع سالاد و اردو
  4. انواع اسنک و ساندویچ کرو
  5. انواع ساندویچ و غذای سرد مسافر
  6. انواع صبحانه گرم و سرد برای مسافر و کرو
  7. انواع ریفرشمنت


محصولات