همکاری شرکت فراز نمونه قشم با خیریه امام صادق علیه السلام

همکاری شرکت فراز نمونه قشم با خیریه امام صادق علیه السلام

همکاری شرکت فراز نمونه قشم با خیریه امام صادق علیه السلام

مسئولیت اجتماعی,شرکت فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم مسئولیت اجتماعی,شرکت فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم فیلم تستی