درباره ما

حمایت از انجمن پویندگان مهر ایران

همکاری شرکت فراز نمونه قشم با انجمن حمایت از کودکان سرطانی ( پویندگان مهر ایران ) در قالب مسئولیت اجتماعی.