اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

حمایت از انجمن پویندگان مهر ایران

حمایت از انجمن پویندگان مهر ایران

همکاری شرکت فراز نمونه قشم با انجمن حمایت از کودکان سرطانی ( پویندگان مهر ایران ) در قالب مسئولیت اجتماعی.

کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,مسئولیت اجتماعی,خیریه کترینگ قشم,فراز نمونه قشم,فرازنمونه قشم,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,تیم فراز نمونه قشم,کترینگ قشم,کیترینگ قشم,میهمانی برفراز ابر ها,میهمانی بر فرازابرها,مهمانی برفراز ابرها,فرازنمونه,پرسنل قشم,کمک به خیریه,خیریه قشم,خیریه ,پویندگان مهرایران,پویندگان مهر ایران,خیریه پویندگان,مهر ایران,قشم پویندگان,انجمن حمایت  از کودکان سرطانی