شرکت فراز نمونه قشم

گواهینامه ها و استانداردها

شرکت فرازنمونه قشم اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ( I.M.S) درسطح شرکت نموده و خود را ملزم به اصولی همچون؛ رعایت استانداردهای ملی و بی المللی، بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید، توسعه فرهنگ کیفیت و ایمنی مواد غذایی و بسط ارزشهای سازمانی، پیاده سازی فرهنگ ایمنی و سلامت مواد غذایی و مدیریت کیفیت به عنوان پایه های اجرایی در شرکت و .... می دارد.

به منظور دستیابی به این اصول این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه IMS را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001، سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP ، سیستم مدیریت ایمنی و مواد غذایی ISO22000-2005 و سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002-2014 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را به نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند.

شرکت فراز نمونه قشم دارای استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 وهمچنین پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت و سیب سلامت و برند حلال نیز می باشد.