درباره ما

اعضای هیات مدیره

جناب آقای رضا فراهانی

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

دکترای مدیریتجناب آقای ناصر هاشمیان

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مدیریتسرکار خانم زهرا امیر شقاقی

عضو هیات مدیره

دکترای صنایع غذایی