درباره ما

آزمایشگاه فراز نمونه قشم

بخش آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم با تمرکز بر انجام تست های میکروبیولوژی مواد غذایی مطابق با پروتکل های استاندارد و وزارت بهداشت در جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصولات تولیدی گام بر می دارد. به طوری که مواد غذایی در سه مرحله ( ورود مواد اولیه - حین فرآیند - محصول نهایی ) مورد آزمایش و تایید قرار می گیرند. انجام تست فینگر پرسنل ، تست سوآپ از سطوح، دستگاه ها و تجهیزات جهت کنترل بار میکروبی در پروسه تولید از دیگر راه های کنترل نقاط بحرانی (CCP ها) در واحد آزمایشگاه می باشد.