تدارکات

تدارکات و پشتیبانی

خرید و تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای هر سازمانی برای رسیدن به اهداف است. هدف از خرید، تنها برآوردن نیازها نیست، بلکه هدف از خرید، دستیابی به اقلام مورد نیاز ، طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز است.

اهمیت دیگر فرآیندهای خرید و تدارکات از آنجا ناشی می شود که خرید و تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی واحدهای سازمان، از جمله: مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و ... بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند.

هدف اصلی واحد تدارکات و پشتیبانی شرکت فراز نمونه قشم مدیریت خرید با زمانبندی و کیفیت مطلوب است و عملکرد صحیح آن باعث پیشرفت شرکت خواهد بود.

به برخی از وظایف واحد تدارکات و پشتیبانی شرکت فراز نمونه قشم اشاره می کنیم:

1- پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز

2- برنامه ریزی و هماهنگی و زمانبندی ورود کالا

3- مدیریت خرید

4- بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با بیشترین کیفیت ممکن

5- برقراري روابط مداوم با فروشندگان و ....