اخبار

بازدید مدیرعامل از شرکت در اولین روز سال 1400

آقای دکتر فراهانی در اولین روز سال جدید (1400/01/01) از شرکت بازدید کردند. ایشان ضمن تبریک سال جدید به کارکنان، روند ارائه خدمات به مشتریان را نیز پیگیری نمودند.