شرکت فراز نمونه قشم

دریافت ISO140012015 (سیستم مدیریت محیط زیست)

سیستم مدیریت محیط زیست ، بخشی از یکسری استانداردهای جهانی است که برای هر سازمانی قابل استفاده می باشد. این استاندارد الزامات را برای شناسایی، کنترل و نظارت بر جنبه های زیست محیطی هر سازمان و هم چنین نحوه مدیریت و بهبود کل سیستم مشخص می کند.
ایزو 14001:2015 از سازمان ها می خواهد که از منابع بهینه استفاده کنند و ضایعاتی را که ممکن است یکپارچگی محیط زیست جهانی را به خطر بیندازد کاهش دهند.
از ایزو 14001:2015 می توان به طور کامل برای بهبود سیستماتیک مدیریت محیط زیست استفاده کرد.
هیات مدیره شرکت در راستای ارتقاء سطح کیفیت خدمات و استاندارد سازی عملکردی مطابق ضوابط بین المللی اقدام به پیاده سازی ایزو 14001:2015 نمود.
ما امیدواریم با پیاده سازی ایزو 14001:2015 توانسته باشیم هر چند خدمتی کوچک در حفظ محیط زیست داشته باشیم.