شرکت فراز نمونه قشم

هواپیمایی

شرکت هواپیمایی قشم ایر
شرکت هواپیمایی سپهران

قطار

شرکت حمل و نقل ریلی رجا
شرکت راه آهن شرقی بنیاد
شرکت ریلی نگین رز خراسان

شرکت ها و ارگان ها

شرکت نفت ایران
رستوران کارکنان وزارت نفت
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم
شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران
شرکت رسم آرا
منطقه 6 عملیات انتقال گاز
شرکت سوخت رسانی ستاره قشم
شرکت پارس الکتریک
شرکت سورینت پرواز
شرکت توسعه صنعت مارون
شرکت فنی مهندسی بید بلندا
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی کار آزما
شرکت بیمه دی
شرکت فرودگاه بین المللی قشم
شرکت دارو سازی اسوه
شرکت آرین موتور پویا